Frågor och svar om projekten

Här samlar vi frågor och svar som gäller bygget av en ny rötkammare och en anläggning för högflödesrening på Käppalaverket.

Klicka på respektive kategori, så fälls alla frågor som berör kategorin ut.

Har du en fråga som du inte hittar svar på nedan är du välkommen att kontakta vår växel på 08-766 67 00 eller mejla till kappala@kappala.se.

Allmänna frågor om projektet

Vad pågår just nu inom projektet?

  • Byggarbeten pågår i rötkammaren och i högflödesreningen.

  • Betonggjutning nere i verket, på den plats där högflödesreningen är placerad. Betonggjutningarna är planerade att pågå till sommaren 2018. I samband med betonggjutningarna kommer betongbilar att köra till och från Käppalaförbundet.

Vilka anläggningsdelar är det som byggs?

De anläggningsdelar som byggs är en ny rötkammare och en ny anläggning för högflödesrening.

Var byggs anläggningarna?

Båda anläggningsdelarna byggs inom Käppalaverkets område. Den nya rötkammaren byggs i berg, bredvid våra två befintliga rötkammare. Anläggningen för högflödesrening byggs nere i själva reningsverket.

I illustrationen nedan är de nya anläggningsdelarna markerade med mörkgröna streckade linjer. Klicka på bilden om du vill se den i större format.

Placering av rötkammre och högflödesrening

Varför måste de nya anläggningarna byggas?

Vi har i dagsläget två rötkammare som är nedsprängda i berg. Rötkamrarna är nödvändiga för att vi ska kunna ta hand om det slam som uppstår under reningsprocessen och det är i dessa som vår biogas produceras. Rötkamrarna närmar sig sina kapacitetstak. Den nya rötkammaren byggs för att säkerställa en fortsatt stabil drift och process. Den ger oss också möjlighet att hantera den ökning av inkommande flöde som beror på att invånarna i våra medlemskommuner blir fler samt en trolig anslutning av flera kommuner.

Högflödesreningen är en ny anläggningsdel som vi bygger för att undvika bräddning i framtiden. Bräddning innebär utsläpp av avloppsvatten som enbart är grovrenat. Det kan inträffa när det regnar mycket eller i samband med snösmältning då flödet in till Käppalaverket är större än verkets kapacitet.

Hur länge pågår bygget av anläggningarna?

Såhär ser tids- och aktivitetsplanen ut:

Aktivitet Tidsperiod
Sprängningsarbete

Avslutat.  

Mark- och byggarbete (bland annat betonggjutningar och installationsarbete)

Sommaren 2017 till september 2018.

Klart

I början av 2019.

Tidplanen uppdateras allt eftersom projektet fortlöper.

Kommer byggprojekten att innebära störningar för närboende?

Ja, byggandet av dessa två anläggningsdelar medför störningar.

Det går inte att genomföra projekten utan att bullra och störa periodvis, men vi jobbar för att störningarna ska vara så små som möjligt. Vår målsättning är att bygget ska genomföras effektivt, både tidsmässigt och ekonomiskt – och med kortast möjliga totala störningstid.

De mest störande arbetena i form av vibrationer och buller i samband med de sprängningar som har genomförts samt buller, avgaser och damm när bortsprängda bergmassor har lastats och transporterats bort från verket är dock avslutade.

Se också frågor och svar under mellanrubrikerna ”Frågor om trafik och transporter” och ”Frågor om buller”.

Kommer byggprojekten att påverka den yttre miljön runt Käppalaverket?

Ja, till viss del. Området nära Södra Kungsvägen blir en byggarbetsplats som är inhägnad med ett entreprenadstaket.

Hur mycket berg har sprängts bort?

Sprängningarna och bergutlastningen är nu avslutade. Sammanlagt har ungefär 30 000 kubikmeter, eller 80 000 ton, bergmassor att sprängts bort. 25 000 kubikmeter av dessa har sprängts bort för att bygga den nya rötkammaren och 5 000 kubikmeter har sprängts bort för att bygga den nya anläggningen för högflödesrening.

Är berget säkert att spränga i?

Vi anpassar produktionen efter de förutsättningar som finns. Generellt håller berget i området en god kvalitet.

Hur vet jag när ni ska spränga?

Sprängningarna är avslutade. Sista sprängningen genomfördes den 26 juni 2017.

Vad är spränggaser och är de farliga?

Spränggaser består av bland annat kvävedioxid, andra nitrösa gaser samt kolmonoxid. Efter en sprängning under jord måste spränggaserna ventileras ut av arbetsmiljöskäl för att personal ska kunna arbeta där. Gaserna ventileras ut med hjälp av en fläkt och kan då ses i form av ett ”dammoln”. Spränggaserna som ventileras ut späds snabbt ut i luften och bedöms vara ofarliga för hälsan.

På vilket sätt informerar ni om byggprojekten?

Vi informerar kontinuerligt om byggprojekten här på webbplatsen.

Vem ansvarar för mark- och byggarbetena?

NCC Construction är vår entreprenör som ansvarar för mark- och byggarbeten för både rötkammaren och anläggningen för högflödesrening. De har också ansvarat för sprängningsarbetena. Käppalaförbundet är byggherre och huvudansvarig för projekten, vilket innebär att det är till oss du hör av dig vid frågor eller klagomål. Här kan du läsa mer om NCC: www.ncc.se.

Hur gör jag om jag har frågor eller vill anmäla klagomål som gäller byggprojekten?

Kontakta oss på telefon 08-766 67 00 eller via e-post kappala@kappala.se.

Frågor om trafik och transporter

Kommer trafiken i närområdet att påverkas?

Arbetena leder till en viss påverkan på trafiken på den del av Södra Kungsvägen som ligger närmast Käppalaverket.

Hur transporteras de bortsprängda bergmassorna bort från Käppalaverket?

De bortsprängda bergmassorna transporteras bort från verket med lastbil. Under sprängningsperioden beräknas det behövas totalt ungefär 3 500 lastbilstransporter, vilket som mest innebär 2-3 lastbilar i timmen vissa stunder under dagtid.

Lastbilarna kör ut från verket via den nya västra infarten strax väster om Gåshagarondellen. Därefter kör de Gåshagaleden och sedan Södra Kungsvägen.

Frågor om buller

Vad kommer att bullra?

I princip alla arbeten som utförs ovan jord orsakar luftburet buller. Mest påtagligt är bullret från bergborrning. Även lågfrekvent buller ifrån dieselmotorer kan upplevas som störande.

De mest bullrande arbetena, i form av sprängning och berglastning, är avslutade.

Luftburet buller

När man i vardagslag talar om buller är det luftburet buller som avses, det vill säga buller som sprids från bullerkällan (till exempel en arbetsmaskin) till mottagarens öra via luften.

Stomljud

Stomljud är en följd av att vibrationer alstras i fasta material som berg (till exempel vid bergborrning) och sedan sprids till byggnadsstommen där det låter som ett lågfrekvent, luftburet buller inomhus.

Hur mycket kommer det att bullra?

För de allra flesta bostäderna i det här projektet ligger både stomljud och luftburet buller under 45 dBA inomhus – det motsvarar ungefär ljudet från en modern diskmaskin. Värdet kan också jämföras med normal samtalston som ligger på cirka 65 dBA.

När kommer det att bullra?

Vår entreprenör arbetar under vardagar mellan kl. 07.00 och 22.00. Mellan kl. 19.00 och 22.00 ska bara så kallade ”tysta arbeten” utföras, det vill säga arbeten som kan utföras inom föreskrivna gränsvärden för buller. Vår målsättning är att bygget ska genomföras effektivt, både tidsmässigt och ekonomiskt – och med kortast möjliga totala störningstid.

De mest bullrande arbetsmomenten, sprängning och berglastning, är avslutade.

Hur många fastigheter berörs av buller?

Luftburet buller

De högsta ihållande luftburna bullernivåerna orsakas av bergborrning. Borrningen kan i värsta fall vara hörbar på upp till 200 meters avstånd ifrån arbetsplatsen.

Stomljud

De högsta ihållande stomljudsnivåerna orsakas av bergborrning. Stomljudet från borrningen kan i värsta fall vara hörbart på upp till 100 meters avstånd ifrån arbetsplatsen.

Kommer det att bullra lika mycket hela tiden under dagen?

Nej, ljuden skiljer sig åt beroende på vilka arbeten som utförs.

Går det att undvika buller?

Det går inte att genomföra projekten utan att bullra och störa periodvis, men vi jobbar för att störningarna ska vara så små som möjligt. Vår målsättning är att bygget ska genomföras effektivt, både tidsmässigt och ekonomiskt – och med kortast möjliga totala störningstid.

De mest bullrande arbetena, i form av sprängning och berglastning, är avslutade.

Finns det regler för hur mycket det får bullra?

Ja, det är Naturvårdsverkets riktlinjer som vi följer. Men de här reglerna får man lov att överskrida, det är inga absoluta gränser. 

Hur säkerställer ni att riktvärden för buller innehålls?

Om klagomål inkommer och misstanke om överskridande av riktvärden för buller föreligger utförs bullermätningar. Uppmätta ljudtrycksnivåer stäms av med riktvärden enligt NFS 2004:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser. Om riktvärden överskrids kommer möjliga åtgärder att utredas.

Går det att skydda sig mot buller?

Nej, men vi jobbar för att störningarna ska vara så små som möjligt. Vår målsättning är att bygget ska genomföras effektivt, både tidsmässigt och ekonomiskt – och med kortast möjliga totala störningstid. De mest bullrande arbetena, i form av sprängning och berglastning, är avslutade.

För de allra flesta bostäderna i det här projektet ligger både stomljud och luftburet buller under 45 dBA inomhus – det motsvarar ungefär ljudet från en modern diskmaskin.

Frågor om vibrationer

Kommer vibrationer från bygget att skada byggnader?

Under sprängfasen har vi satt upp vibrationsmätare på känsliga byggnader och anläggningar som ligger inom en radie av 100 meter från sprängarbetena och följer löpande upp värdena. Arbetena anpassas så att riktvärden inte överskrids och skador inte uppstår på omgivande byggnader, anläggningar samt utrustning.

I och med att sprängningarna nu är avslutade är vibrationsmätarna nedmonterade.

Finns det gränsvärden för vibrationer?

Fastigheter inom en radie av 100 meter från sprängarbetena har klassificerats bland annat utifrån grundläggning, byggnadstyp och material. Fastigheten har därefter fått ett riktvärde som sprängningarnas vibrationer inte får överstiga. Klassificeringen har gjorts utifrån en Svensk Standard och om sprängningarna hålls inom satta gränser ska det normalt inte uppstå skador.

Kommer bostäder att besiktigas innan bygget startar och efter att bygget har avslutats?

Fastigheter som ligger inom en radie av 100 meter från sprängarbetena har besiktigats. Det innebär att vi har låtit besiktiga alla fasader och alla rum/utrymmen inomhus som är tillgängliga och att allt har dokumenterats i ett protokoll. Detta är viktigt för båda parter, så att vi är överens om vilka skador som eventuellt fanns innan byggstart.

Samtliga fastigheter som har besiktigats har efterbesiktigats under augusti och september 2017. Käppalaförbundet har givit i uppdrag till mät- och besiktningsorganisationen Nitro Consult AB att utföra efterbesiktningarna. Nitro Consult AB har skickat ut separat information till de fastigheter som ska besiktigas om hur efterbesiktningarna ska genomföras. 

På illustrationen syns vilka byggnader som ligger inom en radie av 100 meter från arbetena. Dessa byggnader besiktigades under 2015. Klicka på bilden för att se den i större format:

Besiktningsområde för projekten

Vilka skador kan uppstå inomhus? På fasaderna?

Vi räknar med att inga skador kommer att uppstå. Men för att vara säkra har vi besiktigat de byggnader och anläggningar som kan komma att påverkas innan arbetena började. Vi har också fölt upp hur dessa fastigheter påverkades av sprängningarna genom vibrationsmätningar.

Den känsligaste utrustningen att ta hänsyn till är servrar och instrument på Käppalaförbundets egen anläggning.

Om man känner av vibrationer ifrån sprängningarna, finns det då risk för skador?

Människan är väldigt känslig för vibrationer och känner av mycket låga nivåer. Känseltröskeln för vibrationer är ungefär 100 gånger lägre än nivåer som innebär risk för skada på byggnader. Med andra ord betyder faktumet att man känner av vibrationerna inte automatiskt att det är fara för byggnader.

Är ni intresserade av att veta vilka vibrationsnivåer som förekommit i området kan vi be vår mät- och besiktningsorganisation Nitro Consult att återkoppla till er.

Frågor om juridiskt ansvar och skadehantering

Vilket juridiskt ansvar har Käppalaförbundet?

Buller

Bullret från byggarbetena ska inte orsaka skador och olägenhet för människors hälsa enligt Miljöbalken (med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig enligt Miljöbalken 9 kap. 3 §). Praxis vid byggprojekt för att undvika detta är att följa Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser.

Sprängskador

Skadeståndskyldighet för skador orsakade av sprängning regleras i Miljöbalken 32 kap. Enligt Miljöbalken föreligger strikt ansvar för miljöfarlig verksamhet, som till exempel sprängning, vilket innebär att skada ska ersättas även om den inte orsakats avsiktligt eller genom vårdslöshet. En förutsättning för att skada ska ersättas är att en övervägande sannolikhet för orsakssamband föreligger.

Sprängskador kan också regleras enligt Skadeståndslagen.

Vad händer med de fastigheter som förbesiktigades?

Fastigheter som ligger inom en radie av 100 meter från sprängarbetena besiktigades innan projekten påbörjades. I och med att sprängningsarbetena nu är avslutade, har samtliga fastigheter som besiktigades innan projektstarten efterbesiktigats. Efterbesiktningarna genomfördes under augusti och september 2017 och utfördes av vår mät- och besiktningskonsult Nitro Consult. Alla fastighetsägare vars fastighet ska efterbesiktigas har fått separat information om detta.

Eventuella skador som orsakas av oss kommer att värderas och ersättas.

Om man upptäcker skador som man tror har orsakats av arbetena med projekten, hur går man då till väga?

Kontakta Käppalaförbundet på telefon 08-766 67 00 eller via e-post kappala@kappala.se.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost

Biltvätt

Miljökrav

Råd och riktlinjer för yrkesmässig verksamhet
För företag