Miljöpolicy

Solnedgång

 Käppalaförbundet ska:

  • med god marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar
  • producera slam av hög kvalitet som kan återföras i ett kretslopp
  • fortbilda och engagera all personal i miljöarbetet
  • sprida information och arbeta förebyggande för att minimera mängden ej behandlingsbara ämnen i avloppsvattnet
  • väga in miljöaspekter när vi upphandlar varor och tjänster
  • minska förbrukningen av resurser i form av energi och kemikalier
  • successivt förbättra miljöarbetet.


Käppalaförbundets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser och protokoll

Här hittar du kungörelser och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser och protokoll
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost